• 21/02/2019

  1.    Satsningsområdet Musikk

  Musikk brukes aktivt og tverrfaglig gjennom hele dagen og berører alle Rammeplanens fagområder. Vårt mål er å gi barna et godt grunnlag for læring og utvikling gjennom møter med ulike musikalske uttrykk og opplevelser. ”Når voksne og barn synger og spiller sammen, er de samlet i kulturbærende situasjoner som gir stor glede der og da, og musiske erfaringer med inn i fremtiden.” (Thorbergsen, Eli 2007, s. 98: Pedagogisk forum) Vi ønsker å bygge opp barns ferdigsang repertoar og gi dem varierte og allsidige musikkopplevelser. Ved å gi barna rik tilgang på gamle og nye sanger, og gi dem tilgang på musikalske opplevelser fra ulike kulturer og i mange forskjellige sammenhenger, er vi med på å bygge opp barnas ”kultursekk”.

  I Marihønakoret, som vi har fast en dag i uken, skaper barna musikk sammen, de får et felles fokus og sammen bidrar dette til samhørighet og fellesskap. Koret er en anledning for personalet å bli kjent med barna på en annen måte. Musikk kan, for noen barn, gjøre at man føler seg trygg og tørr å uttrykke seg på en annen måte enn ved lek og andre aktiviteter. Marihøna koret opptrer på alle fester i barnehagen og er en viktig del av barnehagens aktive kulturliv.

   

  Marihønakoret skal:

  ·         gi mulighet for mestring, og progresjon.

  ·         være tilpasset alle barn i ulik alder og med ulike forutsetninger

  ·         være et ”avbrekk” i barnehagen hvor personalet og barna har det gøy sammen.

  ·         være en arena for å lære nye sanger, rim og regler, samt synge kjente og kjære sanger

  Barnehageloven, § 1

  ”Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter.

  Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i leik og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap.”

   

  En halv time hver dag har vi ”ring” med barna, der vi har rim, regler og sanger i bevegelse og i ro. Vi styrker barnas språk gjennom et rikt utvalg sanger, rim og regler som vi setter sammen på grunnlag av alder og ulikt behov for utfordringer i språket. Repertoaret varieres etter behov, og i takt med årstidene og barnas ønsker.

  Her får vi bla. styrke barnas kroppsbeherskelse gjennom bevegelser og barna får styrket sin sosiale kompetanse gjennom positiv samhandling med barn og voksne. Vi setter fokus på matematikk i barnehagen ved bruk av vers, sanger, eventyr og rytmer som er aktuelle i forhold til dette fagområdet.

  Voksenrollen har stor betydning for hvordan den musikalske barnekulturen får utvikle seg. Vårt mål er at vi som voksne kan utvikle en kultur i barnehagen der det musikalske og spontane blir en naturlig del av hverdagen. Dette oppnår vi gjennom at vi uttrykker oss musikalsk og spontant i alle planlagte - og rutine situasjoner i barnehagen. Vi bruker stemmen, instrumenter som gitar og piano, og en mengde rytmeinstrumenter. Vi øver også på å lytte tilferdiginnspilt musikk i ulike sjangere.

  Vi har stort fokus på det flerkulturelle miljøet i barnehagen, og har som mål å synliggjøre de ulike kulturene og språkene som finnes i barnehagen til enhver tid.

   

  2.      Satsningsområdet Friluftsliv
  Det er satt offentlige målsettinger for barna når det gjelder natur og miljø i barnehagen.  I RP-17 står det blant annet:

   

  Bærekraftig utvikling

  ·         Barna skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen og forstå at dagens handlinger har konsekvenser for fremtiden.

  ·         Barna skal gis evne til å tenke kritisk, handle etisk og vise solidaritet. De skal få mulighet til å gjøre seg erfaringer med å gi omsorg og ta vare på omgivelsene og naturen.

  ·         Barna skal få naturopplevelser og bli kjent med naturens mangfold og oppleve tilhørighet til naturen. (jfr.s.10-11).

   

  Livsmestring og helse

  Barna skal få mulighet til:

  ·         ro, hvile og avslapning i løpet av barnehagedagen.

  ·         daglig fysisk aktivitet

  ·         å være med på matlaging og utvikle matglede og sunne helsevaner

   

  Kropp, bevegelse, mat og helse

  Barna skal få mulighet til å:

  ·         få oppleve trivsel, glede og mestring ved allsidige bevegelseserfaringer, inne og ute, året rundt.

  ·         bli kjent med egne behov

  ·         videreutvikle motoriske ferdigheter, kroppsbeherskelse, koordinasjon og fysiske egenskaper.

  ·         vurdere og mestre risikofylt lek gjennom kroppslige utfordringer

   

  Natur, miljø og teknologi

  Barna skal få:

  ·         Oppleve og utforske naturen og naturens mangfold.

  ·         Få gode opplevelser med friluftsliv året rundt.

  ·         Oppleve, utforske og eksperimentere med naturfenomener og fysiske lover.

  Få kjennskap til naturen og bærekraftig utvikling, lære av naturen og utvikle respekt og begynnende forståelse for hvordan ta vare på naturen.

  ·         Få kunnskap om dyr og dyreliv.

  ·         Lage konstruksjoner av ulike materialer og utforske muligheter som ligger i redskaper og teknologi.
  Få kjennskap til menneskets livssyklus.
  (jfr.s.52-53).

   

  For at vi skal oppnå disse målene i barnehagen, har vi voksne et viktig ansvar for å tilrettelegge.

   

  I Marihøna Musikk- og Friluftsbarnehage har vi muligheter til utforsking og aktiv bruk av nærområdet. Vi har naturen som arena for leik og opplevelser rett utenfor døra. Barnehagens hovedoppgave vil være å gi barna opplevelser i naturen og etter hvert skape holdninger til naturen.

  Vi er alle del av og avhengige av naturen. Det er viktig at barn, helt fra de er små, blir oppmerksom på sin rolle som individ i en større økologisk og miljømessig sammenheng.

  I naturen får barna stimulert alle sine sanser i et miljø som hele tiden forandrer seg. Studier viser at barn som leker ute i naturen får bedre koordinasjon, bedre muskelstyrke, bedre fysisk og psykisk helse, bedre samhold i gruppa, og bedre balanse enn barn som leker på tradisjonelle lekeplasser (Fjørtoft 2000 i Lysklett, 2006). Gjentatte observasjoner viser at barn i friluftsbarnehager er mer selvstendige og selvhjulpne enn barn i tradisjonelle barnehager.

  Ute i naturen finnes det mange udefinerte gjenstander som får sin mening gjennom lekens tema, og interiøret oppstår underveis. Årstidene sørger for stadig endringer i vegetasjonen, og dermed økt tilgang til materialer. Løsmaterialer er tiltrekkende, fordi det kan bli til alt annet enn det er. Dermed stimulerer økt tilgang til løsmaterialer kreativiteten. Kreativitet er viktig med tanke på nytenkning og skaperkraft.

  Å mestre kroppen og beherske nye ferdigheter står sentralt i barneårene. Fra 1-6 år dannes selvoppfatning på grunn av fysisk mestring og det å lykkes med en aktivitet. Kroppslig mestring betyr gode erfaringer med friluft og uteliv i barnehagen. Naturen gir utallige muligheter for læring, gjennom klatreapparater i form av steiner, trær, stubber og skrenter og barna vil finne naturlige utfordringer tilpasset eget nivå og alder. Noen ganger kan naturens utfordringer bli for store for barnet. Det er da vi voksne må hjelpe barnet med å mestre utfordringen barnet står ovenfor eller finne en overkommelig utfordring.

   

  3.   Satsningsområdet Kosthold                                                

  Under kapittelet om «Livsmestring og helse i Rammeplanen, står det at barnehagen skal ha en helsefremmende og forebyggende funksjon og bidra til å utjevne sosiale forskjeller, og måltider og matlaging i barnehagen skal gi barna et grunnlag for å utvikle matglede og sunne helsevaner.

  Fagområdet Kropp, bevegelse og helse i Rammeplanen utdyper hvordan barnehagen skal fokusere på kosthold i en større sammenheng.

   

  I Marihøna barnehage betyr dette

  Vi har stort fokus på et godt og riktig kosthold. Maten lages fra grunnen av og tilberedes sammen med barna som en del av det pedagogiske opplegget. Dette skaper glede og forventning til måltidene. Vi har bakedag en gang i uka og baker brød og rundstykker sammen med barna. Varmmat tilberedes og serveres 4 dager i uka, noe som er et høydepunkt både å forberede, sanse og delta i. Intensjonen vår er at gjennom å lage mat sammen med barna, får de et ”eierforhold” til maten de spiser, og stor glede og forventning i forhold til måltidet. På denne måten blir ikke forberedelsene til måltidet ekstra arbeid for den voksne, men matlagingen blir en del av det pedagogiske arbeidet sammen med barna. Her jobber vi aktivt med barns medvirkning og med flere av fagområdene.

  Vi har tatt til følge sosial- og helsedirektoratets retningslinjer for kosthold i barnehager, og i tillegg gjør vi bevisste valg i forhold til kortreist mat og økologiske råvarer.

   

  ·         Vi tilbyr havregrøt til frokost som et ekstra tilbud til den som ønsker det. Som topping serverer vi hakket frukt, smør og litt kanel. De voksne spiser frokost sammen med barna.

  ·         Vi har smøremåltid 1 dag i uka med hjemmebakt brød, godt pålegg og grønnsaker. Her serveres det alltid kokte egg.

  ·         4 varme måltider i uka, etter oppsatt plan. Storbarn har med egen matpakke på turdager.

  ·         Vi tilbyr alltid fisk som en del av påleggsortementet.

  ·         Fisk brukes i varmmat minst en gang pr måned.

  ·         Vi tilbyr ikke kjøtt i barnehagen i det daglige.

  ·         Vi skal alltid tilby grønnsaker i tillegg til frukt til ettermiddagsmåltidet. Barna får knekkebrød med smør og enkelt pålegg.

  ·         Vi skal variere frukt og grønt tilbudet etter årstiden og tilgang på norsk, kortreist mat